มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3 ในหัวข้อ ” ร้อง เล่น เต้น ระบำ “

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3 ในหัวข้อ ” ร้อง เล่น เต้น ระบำ ” โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์วรางคณา วิงวร เป็นวิทยากร ในการบรรยาย และ ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ ” การส่งเสริม EXECUTIVE FUNCTION” ในวันที่ 16 สิงหาคม …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3 ในหัวข้อ ” ร้อง เล่น เต้น ระบำ “ Read More »