ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ส่งเสริมความรู้ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม Coding สำหรับนักศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจแรรมพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม Coding ผ่านแพลตฟอร์ม Coding Thailand.org เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจลักษณะและประโยชน์ของตัวโปรแกรมและแนวทางในการนำโปรแกรม Coding มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ให้มีคุณลักษณะและทักษะที่เหมาะสมสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ   ชาวระนอง เป็นวิทยากร ได้รับความสนใจจากนักนักศึกษาจำนวนมากที่ต้องการร่วมกันพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางด้านการศึกษาปฐมวัยและนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ