การประชุมคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง จัดประชุมคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่อส่งมอบนโยบายการบริหารสายวิชาการและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก