มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: November 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก “จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา”

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก “จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา” โดยนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษา และเป็นการบรูณาการของทุกรายวิชา ที่นักศึกษาทุกชั้นปีที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาต่าง  ๆในเทอมที่ 1/2562 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก      

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมติดตาม “โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพื่อสร้างพลเมืองดีต่อสังคม”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ เข้าร่วมการประชุมติดตาม “โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพื่อสร้างพลเมืองดีต่อสังคม” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก    

ARTISTRY จัดกิจกรรม “พัฒนาบุคลิกภาพภายนอกเพื่อความมั่นใจและเชื่อมั่นในการทำงาน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ขอขอบคุณ ARTISTRY ที่ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาบุคลิกภาพภายนอกเพื่อความมั่นใจและเชื่อมั่นในการทำงาน”ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกให้มีความสวยงามและนำไปสู่ความมั่นใจในแบบฉบับครูปฐมวัย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณห้องประชุมอเนกประสงค์ เวลา 13.30 น. – 15.30 น.    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1 “การเขียนโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในหัวข้อ “การเขียนโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย”     เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษา และพัฒนาทักษะในด้านกระบวนการวิวัย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน  2562 …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1 “การเขียนโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม “ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562”

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในวิถีชีวิตและความรู้ต่างๆในการดำรงชีพซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการวิทยาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางกายและพัฒนาการสำหรับเด็ก

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการวิทยาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางกายและพัฒนาการสำหรับเด็ก แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย วิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย และวิชาทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง จ. นครราชสีมา    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการจัดการชั้นเรียนของครูปฐมวัย”

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตร สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการจัดการชั้นเรียนของครูปฐมวัย” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก      

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพิเศษของสำนักกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมร่วมกับดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้ช่วยอธิการบดีสำนักกิจการพิเศษและคณะ  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพิเศษของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับชุมชนลาวเวียงวัดคีรีวัน จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงลาวเวียงคีรีวัน ประจำปี 2562”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับชุมชนลาวเวียงวัดคีรีวัน จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงลาวเวียงคีรีวัน ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงคีรีวันให้คงอยู่ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ท่านณัฐพงษ์ ศิริชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ รวมถึงการจำหน่ายอาหารและกระทงประดิษฐ์จากนักศึกษามหาวิทยาลัย การแสดงการบรรเลงพิณและหมอรำแคน การแสดงเซิ้งกระติ๊บ การเต้นบาสโลฟและรำวงย้อนยุค สร้างความสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณตลาดลาวเวียงคีรีวัน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป   …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับชุมชนลาวเวียงวัดคีรีวัน จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงลาวเวียงคีรีวัน ประจำปี 2562” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันประดู่แดง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันประดู่แดง” ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกเป็นตัวแทนจัดกิจกรรมการกุศล “แข่งแรลลี่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครนายก เพื่อหาทุนการศึกษา” ภายในงานมีผู้สื่อข่าว ศิษย์เก่า และประชาชนให้ความสนใจ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์  

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×