มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น.   ณ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี