มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนองและคณะ จัดประชุมเตรียมแผนงานเพื่อการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (กิจกรรมหลักการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก