มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: January 2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง บุคลากรศูนย์ฯ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวมอบนโยบายในทำงานของบุคลากร ในเรื่องการทำงาน กระบวนการคิด และการพัฒนาทักษะในการทำงาน  โดยต้องเร่งพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์  พร้อมเน้นย้ำ เรื่อง “ Design Thinking ” บุคลากรควรพัฒนากระบวนการความคิดเชิงออกแบบ หรือ วิธีคิดให้รวดเร็ว …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ประชุมวางแผนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง” ที่ได้รับผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ในโครงการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดพิธีถวายสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีบุคลากรศูนย์ฯ  และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเข้าร่วมพิธีดังกล่าว วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 7.00-8.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดประชุม ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ สำนักกิจการพิเศษ นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย จัดประชุม “การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย นครนายก ประจำปี 2563”  เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดประชุม ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.   ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×