มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: February 13, 2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว    

“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” สำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป. และโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายกและกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยน วิธีคิดวิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” สำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป. และโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครนายก มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ผู้เข้า อบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม …

“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” สำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป. และโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครนายก Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×