มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: February 14, 2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม “Love in the box บอกรักเพื่อน อาจารย์ และบุคลากร ผ่านกล่องแห่งความรัก”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร จัดกิจกรรม “Love in the box บอกรักเพื่อน อาจารย์ และบุคลากร ผ่านกล่องแห่งความรัก” โดยมีการสุ่มจับฉลากข้อความบอกรัก พร้อมรับของรางวัลจากหลักสูตร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงานสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดงานสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 4  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ และรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ มาร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับเรื่อง “การเขียนใบประกอบวิชาชีพครู” แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการจัดงานนิทรรศการผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 5 เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาปฐมวัยระหว่างครูพี่เลี้ยง กับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงานสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายกและประธานหลักสูตร จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา Read More »

“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” สำหรับผู้บริหารสังกัด ศพด. จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายกและกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยน วิธีคิดวิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” สำหรับผู้บริหารสังกัด ศพด. จังหวัดนครนายก มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม เฟื่องฟ้า ชั้น …

“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” สำหรับผู้บริหารสังกัด ศพด. จังหวัดนครนายก Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×