“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน (Mindset) ในการดูแลส่งเสริมการเรียนรู้ และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยทุกสังกัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายกและกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยน วิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ในการดูแลส่งเสริมการเรียนรู้และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยทุกสังกัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม เฟื่องฟ้า ชั้น 5 …

“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน (Mindset) ในการดูแลส่งเสริมการเรียนรู้ และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยทุกสังกัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก Read More »