มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: March 2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ทดลองจัดการจัดการเรียนการสอนผ่านแอพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อาจารย์ประจำหลักสูตร ทดลองจัดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting เป็นสื่อการสอนแบบออนไลน์ ในรายวิชาที่สอนให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้รองรับกับมาตรการป้องกันโรคระบาดของ Covid-19 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “การบริหารงานและการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะผู้จัดทำโครงการวิจัยสถาบัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท และได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “การบริหารงานและการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง” ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารส่งเสริมสมรรถนะทางกาย    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการ “จิตอาสาปันน้ำใจ แต้มสี เติมฝัน เพื่อน้อง”

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการ “จิตอาสาปันน้ำใจ แต้มสี เติมฝัน เพื่อน้อง” โดยมีคณะนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีกิจกรรมการซ่อมแซมเครื่องเล่นต่าง ๆ และทำความสะอาดบริเวณสนามเด็กเล่นให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดท่าชัย ในวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการ “จิตอาสาปันน้ำใจ แต้มสี เติมฝัน เพื่อน้อง” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการ “จิตอาสาปันน้ำใจ แต้มสี เติมฝัน เพื่อน้อง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการ “จิตอาสาปันน้ำใจ แต้มสี เติมฝัน เพื่อน้อง” โดยมีคณะนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีกิจกรรมการซ่อมแซมเครื่องเล่นต่าง ๆ และทำความสะอาดบริเวณสนามเด็กเล่นให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดท่าชัย ในวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ โรงเรียนวัดท่าชัย อำเภอเมือง …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการ “จิตอาสาปันน้ำใจ แต้มสี เติมฝัน เพื่อน้อง” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการรักษ์ชุมชนคนไทยพวน ในกิจกรรมที่ 2 สนุกเล่นการละเล่นไทยพวน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จัดโครงการรักษ์ชุมชนคนไทยพวน ในกิจกรรมที่ 2 สนุกเล่นการละเล่นไทยพวน ซึ่งบรูณาการรายวิชา ศิลปะ ดนตรี และลีลา รายวิชาสื่อ ของเล่นและการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล โดยมีอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบ ให้แก่นักศึกษาชั้นที่ปี 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษานำไปจัดการเรียนการสอน หรือผลิตเป็นสื่อการสอนเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เห็นคุณค่าและรู้จักวัฒนธรรมของชาวไทยพวน ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเฮียนฮู้วัฒนธรรมไท-พวน …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการรักษ์ชุมชนคนไทยพวน ในกิจกรรมที่ 2 สนุกเล่นการละเล่นไทยพวน Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม “Passport Speaking Activity”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดย SDU Linguists club จัดกิจกรรม “Passport Speaking Activity” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัยทุกชั้นปี ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ปีเตอร์ มาเป็นคุณครูรับเชิญพิเศษให้กับทางชมรม ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 11.00น.-13.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการรักษ์ชุมชนคนไทยพวน ในกิจกรรมที่ 2 สนุกเล่นการละเล่นไทยพวน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการรักษ์ชุมชนคนไทยพวน ในกิจกรรมที่ 2 สนุกเล่นการละเล่นไทยพวน ซึ่งบรูณาการรายวิชาการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบ ให้แก่นักศึกษาชั้นที่ปี 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อออนุรักษ์สืบทอด และเผยแพร่ขนบธรรม เนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการละเล่นของชุมชนไทยพวน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การเฮียนฮู้วัฒนธรรมไทยพวน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก   …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการรักษ์ชุมชนคนไทยพวน ในกิจกรรมที่ 2 สนุกเล่นการละเล่นไทยพวน Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2 /2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2 /2563 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงาน สก.สค.นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง“การเฝ้าระวังโรคระบาด COVID – 19 และโรคระบาดอื่นๆ รวมถึงความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา สุขอนามัย ความปลอดภัยและโภชนาการ และบุคลากรที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ โดยคุณกาญจนา น้อยเมืองและคณะ นักวิชาการสาธารณะสุข โรงพยาบาลนครนายก ในหัวข้อเรื่อง “การเฝ้าระวังโรค ระบาด COVID – 19 และโรคระบาดอื่นๆ รวมถึงความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย” ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 -12.00 …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง“การเฝ้าระวังโรคระบาด COVID – 19 และโรคระบาดอื่นๆ รวมถึงความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย” Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×