มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 12, 2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุม”เตรียมการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย กิจกรรมหลัก การพัฒนาเด็กปฐมวัย “

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุม “เตรียมการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย กิจกรรมหลัก การพัฒนาเด็กปฐมวัย ” เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน”คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/63”

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย นางเอมิกา รัตนมาลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน”คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/63 และคณะกรรมการอำนวยและติดตามผลการดำเนินผลโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/63 ” โดยมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายในการดำเนินงานส่วนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการพัฒนาของกลุ่มผู้ปกครอง ผู้บริหารและครูผู้สอน ไปจนถึงกระบวนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตกเกณฑ์การประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) ให้สามารถผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานตามกำหนด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน”คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/63” Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×