มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 15, 2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในการพัฒนาครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในการพัฒนาครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นการนำกระบวนการในห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมาใช้เป็นต้นแบบในกระบวนการพัฒนา จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4 / 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4 / 2563 โดยเป็นการร่วมประชุมในหัวข้อเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาของจังหวัดนครนายกเพื่อตอบรับกับนโยบายการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×