มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: July 2020

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ “กิจกรรมและพัฒนาความรู้และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก ในการเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ในโครงการ “กิจกรรมและพัฒนาความรู้และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และส่งผลให้ครูสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร อำเมือง จังหวัดนครนายก …

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ “กิจกรรมและพัฒนาความรู้และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุม “เตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 4 กันยายน 2563”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการนักศึกษา เข้าร่วมประชุม “เตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 4 กันยายน 2563” ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE นอกจากนี้ยังมีการเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงมินิคอนเสิร์ต …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุม “เตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 4 กันยายน 2563” Read More »

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ไสยวรรณเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น ตรวจประเมินทางระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ได้ผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ ดี  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก รับการตรวจติดตามเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ระบบ SDU QAประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้ารับการตรวจติดตามเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ระบบ SDU QAประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น เป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น ตรวจประเมินทางระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams   …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก รับการตรวจติดตามเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ระบบ SDU QAประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายกจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย” แก่กลุ่มครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี ตามโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มภาคตะวันออก 2 กับหัวข้อบรรยาย “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ Edlru (Distance Learning Rajbhat University” โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการอบรมดังกล่าว ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายกจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย” Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×