ID KIDS Activities

แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปฐมวัย
นักวิจัยโดย อาจารย์ ดร.ดนยา อินจำปา และ รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลดแอป ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative