มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บทความวิจัย

ปี พ.ศ.

ชื่อเรื่อง

 ผู้เขียน
2563 ผลการศึกษาความสามารถในการทาโครงการและความมีจิตสาธารณะ โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จิราภรณ์ ยกอินทร์
2559 ภาวะผู้นำแบบสอนงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  

Coaching leadership of School Director under Nontha Buri 

primary educational service area office 2

 จิรวัฒน์  กิติพิเชฐสรรค์
2559 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้านของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อังกูล  สมคะเนย์
 2558

กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) Strategies of Effective Oral Language Development for English Language Learners through Scaffolding

รวี ศิริปริชยากร
 2558 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์และการเผชิญสถานการณ์จริงกับการสอนปกติ ณัฏฐ์ธภร  อัครกิตติโสภณ
 2557 The Development of Competency Measurements for the Early Childhood Teachers of the Early Childhood Development Centers: Multilevel Confirmatory Factor Analysis Dr.Chaiyot Chaoranong 
 2557  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันต่อองค์การของบคุลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ธารารัตน์  วรรณรัตน์  เอมิกา  รัตนมาลา  
 2557 กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Decision Making Process of Business Computer Students in Vocational Certificate level 
 ดร.จิระ จิตสุภา
 2557 การศึกษาความพร้อมในการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงของนักศึกษาระดับปริญษตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   ดร.จิระ จิตสุภา
 2556 การศึกษารูปแบบการใช้สื่อที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
A Study of Using Instructional Media to Enhance Cognitive development for young children in child development centers in the northeast provinces
นิศารัตน์  อิสระมโนรส
  The Development of Learning Media to Enhance Cognitive development for young children using local knowledge in child development centres in the northeast provinces  Nisarat Issaramanorose 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×