…ประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก…

 

 

1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

2.ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องกำหนดแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษา พ. ศ. ๒๕๖๑