มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานทางวิชาการ

จิราภรณ์ ยกอินทร์

 

บทความ

จิราภรณ์ ยกอินทร์  นิศารัตน์ อิสระมโนรส  ปนรรฐพร คำหาญสุนทร  และเอื้ออารี จันทร. (2559). การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2. วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา. 1(1),  75-84.

 

บทความ (Proceedings)

ชนม์ธิดา  ยาแก้ว รวี  ศิริปริชยากร จิราภรณ์ ยกอินทร์ อารีย์ พรหมเล็ก และอัญชิษฐา ปิยะจิตติ. (2560).

          พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            เขตพื้นที่ภาคตะวันออก. ในการประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 8 ธันวาคม 2560.

 

รายงานวิจัย

ชนม์ธิดา ยาแก้ว  นิศารัตน์ อิสระมโนรส อัญชิษฐา ปิยะจิตติ รวี  ศิริปริชยากร และจิราภรณ์ ยกอินทร์.

          การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เขตพื้นที่ภาคตะวันออก. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ผลงานทางวิชาการ

บทความ (E-Proceedings)

Jitsupa, J., Siriprichayakorn, R. and Nilsook, P. (2015).  A Comparison of Academic

Achievement in English Subject of Suan Dusit Rajabhat University Students Majoring in Early Childhood of Education with the Developing of Electronic Story Books in English for Young Children using the ADDIE model. ARTS-LC 2015. Bangkok, Thailand. 3-4 September, 2015. 252-262.

 

บทความ (Proceedings)

ขวัญใจ จริยาทัศน์กร รวี ศิริปริชยากร และสุพัฒนา หอมบุปฝา. (2560). การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผล

ต่อเกณฑ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย. การประชุมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 (31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์), 126-133.

ชนม์ธิดา  ยาแก้ว รวี  ศิริปริชยากร จิราภรณ์ ยกอินทร์ อารีย์ พรหมเล็ก และอัญชิษฐา ปิยะจิตติ. (2560).

          พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            เขตพื้นที่ภาคตะวันออก. ในการประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 8 ธันวาคม 2560.

 

บทความ

รวี ศิริปริชยากร พรชุลี ลังกา จุฬินฑิพา นพคุณ และชนม์ธิดา ยาแก้ว (2559). กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูด

          ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา

          ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก.

วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา, 1(1), 45-49.

 

รายงานวิจัย

รวี ศิริปริชยากร ขวัญใจ จริยาทัศน์กร และชัยยศ ชาวระนอง. (2559). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ

          ของเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดนครนายก ตามการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ

          (Developmentally Appropriate Practice: DAP). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ชนม์ธิดา ยาแก้ว  นิศารัตน์ อิสระมโนรส อัญชิษฐา ปิยะจิตติ รวี  ศิริปริชยากร และจิราภรณ์ ยกอินทร์.

          การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เขตพื้นที่ภาคตะวันออก. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

อัญชิษฐา ปยะจิตติ กุลธิดา มีสมบูรณ มุทิตา ทาคำาแสน และสุดา เชิดเกียรติกุล. (2559). ผลของการ

ใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลงที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจต่อการ

พัฒนาสุนทรียภาพของนักศึกษาในรายวิชาสุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์.

วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา, 1(1), 99-113.

บทความ (Proceedings)

ชนม์ธิดา  ยาแก้ว รวี  ศิริปริชยากร จิราภรณ์ ยกอินทร์ อารีย์ พรหมเล็ก และอัญชิษฐา ปิยะจิตติ. (2560).

          พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            เขตพื้นที่ภาคตะวันออก. ในการประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 8 ธันวาคม 2560.

รายงานวิจัย

ชนม์ธิดา ยาแก้ว  นิศารัตน์ อิสระมโนรส อัญชิษฐา ปิยะจิตติ รวี  ศิริปริชยากร และจิราภรณ์ ยกอินทร์.

          การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เขตพื้นที่ภาคตะวันออก. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ

บทความ (Proceedings)

ขวัญใจ จริยาทัศน์กร รวี ศิริปริชยากร และสุพัฒนา หอมบุปผา. (2560). การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อ

          เกณฑ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย ในการประชุมทางวิชาการของ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 วันที่ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2560, หน้า 126-133.

ขวัญใจ จริยาทัศน์กร มณิกา ทองคง และเสกสรร ทองคำบรรจง. (2559). การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

เจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใน

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมกิจจาทร

อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 14 พฤษภาคม 2559, หน้า 1424-1438.

บทความ (ตีพิมพ์ในวารสาร)

ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร. (2551). บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย.

          วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 4(3)(กันยายน-ธันวาคม), 84-107.

รวี ศิริปริชยากร และขวัญใจ จริยาทัศน์กร. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก

          จังหวัดนครนายก ตามการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ, วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์

          และสังคมศาสตร์, 14(1)(มกราคม-เมษายน)(Inpress)

 ผลงานวิจัย

ขวัญใจ จริยาทัศน์กร จิระ จิตสุภา. (2560). การวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์กับ

          พฤติกรรมการใช้ e-Learning ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  

          กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รวี ศิริปริชยากร ขวัญใจ จริยาทัศน์กร และชัยยศ ชาวระนอง. (2559). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ

          ของเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดนครนายก ตามการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ

          (Developmentally Appropriate Practice: DAP). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ขวัญใจ จริยาทัศน์กร. (2551). บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ

เด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ศรัณย์ ธิติลักษณ์ ขวัญใจ จริยาทัศน์กร ฉันทนา เจริญศักดิ์ และปทิตตา ชุติกานันท์. (2551).

          ปัจจัยและโอกาสในการประกอบอาชีพของคนพิการในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงาน

          คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ขวัญใจ จริยาทัศน์กร. (2553). การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวตามแบบเศรษฐกิจ

          พอเพียงที่ส่งผลต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อรวรรณ ชมชัยยา และขวัญใจ จริยาทัศน์กร .( 2554). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ

          ผู้ปกครองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณลักษณะดี เก่ง มีความสุข ของเด็กปฐมวัย

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 ตำราและเอกสารประกอบการสอน

กนกกร  บุษยะกนิษฐ์ กฤษณี    ภู่พัฒน์ สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ธนภัทร อนมาน ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร. (2559).

          ตำรา เรื่อง สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (ECED 401). กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ศศิธร รณะบุตร พรใจ สารยศ สุนทร เทียนงาม และขวัญใจ  จริยาทัศน์กร. (2559).

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พรใจ สารยศ ศศิธร รณะบุตร สุนทร เทียนงาม ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร และจิราพรรอดพ่วง. (2560).

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 การฝึกอบรม

  1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ EDUCA 2017 เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน: รู้จักเด็ก (18 ตุลาคม 2560)
  2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ EDUCA 2017 เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน: การสร้างนวัตกรรม (18 ตุลาคม 2560)

 

Loading