มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี
ดร.มงคลชัย บุญแก้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก                

สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
เลขที่ ข/4 – 490 ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร.037-321590
แฟ็กซ์ 037-321591

ประวัติ

คุณวุฒิ การศึกษา

 • ปริญญาเอก (2555)

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  (มหาวิทยาลัยบูรพา)

 • ปริญญาโท (2544)

  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  สาขาการจัดการทางการกีฬา
  (มหาวิทยาลัยมหิดล)

 • ปริญญาตรี (2541)

  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ประวัติการทำงาน

 • (2545 – 2547)
  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • (2556- 2558)
  ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์

 • (2558 – 2561)
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์

 • (2563 – 2564 )
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์

 • 2564 – ปัจจุบัน )
  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก

ผลงานวิจัย

 • ผู้ร่วมวิจัย เรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการประเมินภายในและภายนอกสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (2557)

 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2558 – 2559)

 • ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (ทุน วช. 2563)