มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

ประวัติและผลงาน ชื่อมูลส่วนตัว

ชื่อ นามสกุล      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง      
เกิด วันที่ 20 สิงหาคม 2517    
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 99/3187 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001     
โทร 037 -200802     
e-mail chaoranong@hotmail.com    
ตำแหน่งปัจจุบัน           ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก    
สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เลขที่ ข/4 – 389 ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร.037-321590 แฟ็กซ์ 037-321591    

คุณวุฒิ การศึกษา

ปีที่จบ พ.ศ. ระดับ สาขา / หลักสูตร สถานบัน
ปีการศึกษา 2553 ปริญญาเอก การวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2544 ปริญญาโท การพัฒนาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2557 ปริญญาตรี การประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปีการศึกษา 2539 ปริญญาตรี การสอนวิทยาศาสตร์- ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  มัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
  ประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง ที่ทำงาน
2540 อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี
2542 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี
2546 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี
2547  ผู้ช่วยหน้าหน้าศูนย์ฝ่ายแผนและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
2548 รองผู้อำนวยการศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
2551 หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการวิจัยและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
2553 รักษาการผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
2554 ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

รายวิชาที่สอน

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
สถิติธุรกิจ วิธีทางสถิติสำหรับการวิจัยทางการศึกษา
การวิจัยทางธุรกิจ หลักการวิจัยทางการศึกษา
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางธุรกิจ วิจัยและสถิติขึ้นสูงทางการศึกษา
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตรสถาศึกษา  
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา  

 

การศึกษาดูงานและนำเสนอผลงาน

เรื่อง สถานที่
ดูงานการศึกษา กีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น
ดูงานระบบการจัดการงานกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ประเทศฟิลิปปินส์
ดูงานวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นำเสนอผลงานวิจัย ประเทศมาเลเซีย
ดูงานด้านการศึกษา  ประเทศสิงคโปร์
ดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  ประเทศเกาหลีใต้
ดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  ประเทศจีน

 

ประวัติการฝึกอบรม

วันที่ เดือน ปีพ.ศ. การฝึกอบรม
17-18 พ.ค. 2549 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวิจัยเฉพาะทาง
หลักสูตร” การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัย”
6 ก.ค. 2549 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวิจัยเฉพาะทาง
หลักสูตร” การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ “
28 – 29 พ.ค. 2550 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาการวิจัยเฉพาะทาง
หัวข้อ:“หลักสูตรการวิจัยขั้นพื้นฐาน”
1 – 2 พ.ค. 2550 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาการวิจัยเฉพาะทางหัวข้อ:
การวิจัยขั้นสูง: การออกแบบการวิจัยและการวิเคราะห์ตัวแปรหลายระดับ”
21 ก.ย. 2550 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยภายในและภายนอกสถาบัน หัวข้อ:
“การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย (แบบปกติ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552”
13 มิ.ย. 2550 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยภายในและภายนอกสถาบัน
หัวข้อ: “การสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับสถาบันอุดมศึกษา”
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยภายในและภายนอกสถาบันหัวข้อ:
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การวิจัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”
23 เม.ย. 2550 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยภายในและภายนอกสถาบันหัวข้อ:
“เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)”
ก.ย. 2550 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยภายในและภายนอกสถาบัน
หัวข้อ: “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
”ภายใต้โครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย”
 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยภายในและภายนอกสถาบัน
  หัวข้อ: “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริ”วันที่6 กันยายน 2550
 2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยภายในและภายนอกสถาบัน
  หัวข้อ: “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง”วันที่28 สิงหาคม 2550

10.โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวิจัยเฉพาะทาง
หลักสูตร “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ”วันที่9 สิงหาคม 2550

 1. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวิจัยเฉพาะทาง หลักสูตร “การวิจัยทางการศึกษา”วันที่15 พฤษภาคม 2550
 2. International Seminar on New Direction in Educational Research, Measurement andEvalation : The 16th Thailand Educational Research, Measurement and Evaluation: January 17-18 ,2008

11.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาการวิจัยเฉพาะทางหัวข้อ:
การวิจัยขั้นสูง : การออกแบบการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรโดยใช้โปรแกรม LISREL”

12.โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวิจัยเฉพาะทาง
หัวข้อ “ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย ” ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2551

13.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยขั้นสูง
หัวข้อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 29 เมษายน 2551

14.โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวิจัยเฉพาะทาง
หลักสูตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ”วันที่30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2551

15.โครงการอบรม “การใช้ KM ในการพัฒนางานวิจัย” วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2551

 1. 1thBiennial International Evidence-Base Nursing Conference 27-29 June 2008 Kuching,Sarawak,Malaysia.

21.การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2551

 1. การอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ โดย รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา2 สิงหาคม 2551

16.การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ วันที่ 10-11 สิงหาคม 2551

17.การสัมมนามิติใหม่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดย ดร.ชอบ ลีชอวันที่ 30 สิงหาคม 2551

18.การใช้งานโปรแกรม SAS Enterprise โดย. นายปริญญา สิริอัตตะกุลวันที่ 12 มกราคม 2552

19.การใช้งานโปรแกรม WEKA สำหรับการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล โดย ผศ.นวลศรี  เด่นวัฒนาวันที่12 มกราคม 2552

20.เทคนิคการจัดการเหมืองข้อมูลกับการวิจัยการศึกษา โดย. ดร.บุรัชย์  ภัทรโกศลวันที่ 17 มกราคม 2552

21.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาการวิจัยเฉพาะทางหัวข้อ:
การวิจัยขั้นสูง : การออกแบบการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับโดยใช้โปรแกรม HLM”วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2552

22.การสัมมนา เรื่องรากฐานทางปรัชญาและกระบวนทัศน์ใหม่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552การบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ดร.พจน์ สะเพียรชัย

23.การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตาม COMPETENCY ระดับศูนย์การศึกษา วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2552 โดย ดร.ดนัย เทียมพุฒ2553

34.การอบรมหลักสูตร “การประยุกต์วิธีวิทยาการวิจัย สถิติ วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
โดยใช้โปรแกรม Mplus” วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2554 โดย Professor Dr.AkihitoKamata สถานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. การอบรมหลักสูตร การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน10 – 11 กรกฎาคม 2555
  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาการฝึกอบรม

1.การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS for windows

2.การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยทางการศึกษา

3.การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม LISREL

4.การหาคุณภาพและวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม EXCEL

5.การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา

6.การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์

7.วิทยากรอบรมหลักสูตร ”การใช้โปรแกรม EXCEL ขั้นประยุกต์”

8.วิทยากรอบรมหลักสูตร“พรมแดนความรู้ด้านวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา”

9.การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม AMOS 7.0

10.การวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับโดยใช้โปรแกรม HLM 6.06

11.การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นสูงโดยใช้โดยใช้โปรแกรม Mplus 5.21

ผลงานวิจัย

ปี พ.ศ. ชื่อเรื่องวิจัย
2544 สภาพปัญหาและความต้องการการใช้อินเทอร์เน็ตของครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 12
2549 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลจังหวัดนครนายก
  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา
2550 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม
  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว
  กระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเภท กรณีศึกษา ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี
  ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดนครนายก
2551 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางธุรกิจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายตามการรับรู้ของผู้ปกครองในโรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดปราจีนบุรี
  การพัฒนาเกณฑ์เวลาในการตอบสนองข้อสอบในการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มีความสามารถแตกต่างกัน

ปี2552

12.การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

13.การประเมินติดตามผลการนิเทศการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ปี 2553

 1. การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกประจำปี 2553

15.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสร้างและการประสานกลุ่มเครือข่ายคุรุศึกษาแห่งชาติ

16.การศึกษาความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ครู และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
การสร้างเครือข่ายครู และผลกระทบของโครงการโทรทัศน์ครู ในเขตพื้นที่เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ปี 2554

 1. 17. การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกประจำปี 2554

ปี 2556

 1. การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก:วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

         ปี 2557

 1. ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

         ปี 2558

 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นและตัวบงชี้คุณภาพทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ทุนสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 รางวัลที่เคยได้รับ

1.ครูผู้สอนดีเด่น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดปราจีนบุรีประจำปีการศึกษา 2546

2.รางวัลรองชนะเลิศการเขียนโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ประจำปี 2547

3.นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ปราจีนบุรี ประจำปี 2552

ตำแหน่งที่ปรึกษา/กรรมการ

1.คณะอนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

2.ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

3.ที่ปรึกษาคลังจังหวัดนครนายก

4.คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการองค์การบริการส่วนตำบล/เทศบาล จังหวัดนครนายกปี 2549-57

5.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก

6.ประธานคณะอนุกรรมการประเมินการจัดการศึกษาศูนย์เด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 2551-52

7.คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

8.คณะอนุกรรมการแก้ปัญหาความยากจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

9.คณะกรรมการการดำเนินโครงการ SML จังหวัดนครนายกปี 2549

10.หัวหน้าโครงการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูศูนย์เด็กเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดนครนายก

11.คณะกรรมการดำเนินโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน จังหวัดนครนายก ปี 2550

12.คณะอนุกรรมการประเมินการจัดการศึกษาศูนย์เด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี 2551

13.หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการวิจัยและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ปราจีนบุรี

14.ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

15.ผู้อ่านประเมินบทความวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2557-ปัจจุบัน

หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน

1.เอกสารประกอบการสอนวิชาวิจัยทางธุรกิจ (มิถุนายน 2549)

2.การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (ตุลาคม 2551)

3.เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติธุรกิจ (ตุลาคม 2551)

4.การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างทางการศึกษาด้วยโปรแกรม LISREL 8.80 (มกราคม, 2552)

5.การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างทางการศึกษาด้วยโปรแกรม AMOS 16.0 (พฤษภาคม 2552)

6.เอกสารประกอบการอบรม HLM 6.06 Student Version (เมษายน 2552)

7.เอกสารประกอบการสอนวิธีทางสถิติสำหรับการวิจัย (ตุลาคม2553)

8.เอกสารประกอบการสอนวิธีวิจัยทางการศึกษา (ตุลาคม2554)

9.เอกสารประกอบการสอนการประเมินผลทางการศึกษา (มีนาคม 2557)

ผลงานวิจัย/ บทความตีพิมพ์

1.ประสิทธิภาพของโมเดลและการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบโดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแฝงภายใน วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2553)

2.บทวิเคราะห์หนังสือ An Introduction to Multilevel Modeling Techniques

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2554)

 1. The Development of Competency MeasurementsFor The Early Childhood Teachers Of The Childhood Development Centers: Multilevel Confirmatory Factor Analysis” published in IJSST (International Journal of Social Science Tomorrow) in January, 2014

นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ

1.งานวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในเขตตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี นำเสนอในงาน 1th Biennial International Evidence-Base Nursing Conference 27-29 June 2008   Kuching, Sarawak, Malaysia.

2.งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของโมเดลและการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบโดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแฝงภายในการประชุมนานาชาติด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนและแสดงนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference on Learning & Teaching 2553 ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

3.งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นำเสนอในงาน The 22nd International Conference on Research, Measurement of Thailand:
New Conceptions of Educational Research Measurement and Statistics for ASEAN, January, 2014

4.งานวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก:
วิเคราะห์พหุระดับ นำเสนอแบบ Poster ในงาน HERP CONGRESS II (The Second Higher Education Research Promotion Congress January, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×