รางวัลเกียรติยศ คือ ชื่อเสียง เกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือในส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในการดำเนินการภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย

_MG_2929
_MG_1862