แบบปอร์มการส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงตีพิมพ์ในวารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา