มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

logo_komlogo_sdu2

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศเพื่อใหสามารถกาวสูการแขงขันในเวทีโลก ตองพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา ของชาติใหมีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และนโยบายดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับ โอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจ ฐานความรูที่พึงประสงค

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจึงเปนประเด็นเรงดวนอยางหนึ่ง ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน ผูนําชุมชน และผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนยุทธศาสตรหลักในการสรางกลไกและเปนพลัง ขับเคลื่อนที่สําคัญยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์

โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการ
ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *