มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

การพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนผ่านอัตลักษ์องค์การ: กรณีศึกษาชุมชนใกล้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

image3

image13

วันที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมทีมงาน เดินทางมาเก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนผ่านอัตลักษ์องค์การ: กรณีศึกษาชุมชนใกล้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”  ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรระดับผู้บริหาร รองผู้บริหาร คณาจารย์ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ มสด นครนายก

Loading