มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัย

12440240_1126069977414020_147955336818804889_o
การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกและทันสมัยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดไว้ใน หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ซึ่งการเรียนรู้บนฐานของเทคโนโลยีเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น การใช้งานระบบฐานข้อมูลออนไลน์ โดยการติดตั้งระบบ vpn ที่อุปกรณ์การสื่อสารส่วนบุคคลเพื่อใช้เครือข่ายเสมือนจริงของมหาวิทยาลัย

Loading