มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด ยกระดับการศึกษาสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องเรียนไร้กระดาษ)

14060373_1127554450636718_2020929500_o นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ได้เรียนรู้การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ Application จากระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยใช้งานทั้ง Smart Phone และ iPad เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 5 ปี โดยเบื้องต้น ได้ทำการลงทะเบียนหลักสูตร รายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 บทเรียนเนื้อหาต่าง ๆ ถูกส่งมาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยใช้มาตรฐานเดียวกันในการจัดการศึกษาทุกวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
3896
3898

Loading