มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Cloud Computing & internet of things / Information Technology

20161012_9482
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้หลักการทำงานของเทคโนโลยี Cloud Computing การบริการพื้นที่ฝากไฟล์บนอินเทอร์เน็ต เช่น iCloud บน iPhone, iPad หรือ Google Drive บน Android หรือ OneDrive บนมือถือ Windows Phone บริการ Cloud Storage บริการ Cloud Computing และ  Internet of Things หรือ IoT คือ สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย วิธีระบุตัวตน รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบทำงานร่วมกัน

Loading