มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตร รมป2. มสด นครนายก โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

25591128_8757เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป. 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการ “โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย” ซึ่งเป็นการบูรณาการรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยในเด็กปฐมวัย ทักษะทางกายและทักษะทางดนตรีอย่างมีสุนทรีย์ โดยมีคณาจารย์ให้คำปรึกษาและเสนอแนะในการจัดทำ25591128-1_4369

Loading