20170320_๑๗๐๓๒๑_0001 20170320_๑๗๐๓๒๑_0002 20170320_๑๗๐๓๒๑_0003 20170320_๑๗๐๓๒๑_0004 20170320_๑๗๐๓๒๑_0005 20170320_๑๗๐๓๒๑_0006 20170320_๑๗๐๓๒๑_0007 20170320_๑๗๐๓๒๑_0008 20170320_๑๗๐๓๒๑_0009 20170320_๑๗๐๓๒๑_0010 20170320_๑๗๐๓๒๑_0011 20170320_๑๗๐๓๒๑_0012 20170320_๑๗๐๓๒๑_0013 20170320_๑๗๐๓๒๑_0014 20170320_๑๗๐๓๒๑_0015 20170320_๑๗๐๓๒๑_0016 20170320_๑๗๐๓๒๑_0017 20170320_๑๗๐๓๒๑_0018 20170320_๑๗๐๓๒๑_0019 20170320_๑๗๐๓๒๑_0020 20170320_๑๗๐๓๒๑_0021

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูยุค Thailand 4.0 และการผลิตสื่อ e-book เพื่อการสอนของครูยุค Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์.ดร.เกษม แสงนนท์ มาเป็นผู้บรรยายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2560  เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องขจร 652 ศูนย์นครนายก