มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกเข้าร่วมประชุม“แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”

S__14024706

S__14024707

thumbs_IMG_3170_resize

thumbs_IMG_3176_resize

thumbs_IMG_3182_resize

thumbs_IMG_3183_resize
อาจารย์หลักสูตรปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศุนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” โดยดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Loading