มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายกเข้ารับฟังการประชุมชี้แจงกฎหมายที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบ และจัดทำสัญญาจ้าง

4 มิ.ย._170605_0001

4 มิ.ย._170605_0002

4 มิ.ย._170605_0003

4 มิ.ย._170605_0004

4 มิ.ย._170605_0005

4 มิ.ย._170605_0006

4 มิ.ย._170605_0007

4 มิ.ย._170605_0008

4 มิ.ย._170605_0009

4 มิ.ย._170605_0010

4 มิ.ย._170605_0011

4 มิ.ย._170605_0012

4 มิ.ย._170605_0013

4 มิ.ย._170605_0014

4 มิ.ย._170605_0015

4 มิ.ย._170605_0016

4 มิ.ย._170605_0017

4 มิ.ย._170605_0018

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 กองกองบริหารงานบุคคล และกองกฏหมายได้เชิญบุคลากรประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมรับฟังประชุมชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย และกฎหมายที่เกี่ยวกับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ในการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทำสัญญาจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม อาคารประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลให้เกียรติเป็นประธาน ในการนี้ ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ให้การต้อนรับ

Loading