มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บุคลากรศูนย์นครนายก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัย ในสาขาการศึกษาปฐมวัย”

3484

3485

3486

3487

S__193429512

S__193429514
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมที่ 1 “การสร้างความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561” โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติมาเปิดงาน พร้อมทั้ง ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล วิทยาลัยการฝึดหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Loading