มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บรรยายกาศ จัดการเรียนการสอนโครงการ “Pre-teacher program”

Pre-teacher 7ก.ค._1

Pre-teacher 7ก.ค._2

Pre-teacher 7ก.ค._3

Pre-teacher 7ก.ค._4

Pre-teacher 7ก.ค._5

Pre-teacher 7ก.ค._6

Pre-teacher 7ก.ค._7

Pre-teacher 7ก.ค._8

Pre-teacher 7ก.ค._9

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program ในเรื่องความหมายของครู ครูไทยที่สังคมคาดหวัง ครูไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยอาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 533 ศูนย์นครนายก

Loading