มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

nakhonnayok_admin

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาประถมศึกษา ร่วมงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ. 2567 ทำกิจกรรมรำบวงสรวงนครนายกย้อนยุค และจัดรถขบวนแห่เทียนพรรษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากคณะเอกอัครราช ทูตสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เป็นประธานในงานกิจกรรม ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรม Makeup Class

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรม Makeup Class โดยมีคุณริศา อเนกบุณย์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา สู่ความเป็นครูมืออาชีพกิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และทีมงาน Wellness Center เป็นวิทยากร ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าศึกษาสังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดยอาจารย์ ดร.ดนยา อินจำปา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บูรณาการรายวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 15 คน เข้าศึกษาสังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของครู”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม ในหัวข้อ “การพัฒนา บุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของครู” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 48 คน โดยมี นางชัชรี สุนทราภัย เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับการเป็นครูยุคใหม่ ในวันที่ 11 กรกฎาคม  2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดประชุมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย นางสาวฉัตรทราวดี บุญถนอม พร้อมคณะคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 7 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ microsoft team    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษา บุคลากรทุกฝ่ายร่วมประชุมบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1 บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารกับการจัดการความเครียด”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1 บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารกับการจัดการความเครียด” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนางสาวกาญจนา ผิวงาม เจ้าหน้าที่จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก รับการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เข้าร่วมการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2567 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก นำโดยนางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ microsoft team ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม online 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พานักศึกษาชมนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย Science Show

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้เข้าร่วมชมนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย Science Show ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ โรงเรียนสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ฃ      

Loading