มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

nakhonnayok_admin

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การคัดแยกและการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีมีสมดุลชีวิตและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยผู้ดูแลอาคารและสถานที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาทำความสะอาด ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การคัดแยกและ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีมีสมดุลชีวิตและสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย และนันทนาการสำหรับเด็ก จังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการสำหรับเด็ก จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านเกษตรปลอดภัยและการขยายตลาดสินค้าสู่ Online Marketing ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการสำหรับเด็ก จังหวัดปราจีนบุรี    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ประชุมร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ และคณะ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ ศูนย์การศึกษา นครนายก ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Online Learning 13  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยคณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา บุคลากร และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 – 12.30 น. โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม microsoft team  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย และนันทนาการสำหรับเด็ก จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการสำหรับเด็ก จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการสำหรับเด็ก จังหวัดปราจีนบุรี  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ประชุมกำกับติดตาม การดำเนินงานศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตรัง หัวหิน และนครนายก”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณาจารย์และคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมประชุม“กำกับติดตามการดำเนินงานศูนย์การศึกษา ลำปาง ตรัง หัวหิน และนครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดีเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดปฐมนิเทศ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยคณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา บุคลากร และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม microsoft team    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คณะเล็ก)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คณะเล็ก) เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา นครนายก พร้อมทั้งประชุมรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดพิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยคณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา บุคลากร และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.09 – 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก