มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1 สื่อสาร สื่อภาษา พัฒนาความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1 สื่อสาร สื่อภาษา พัฒนาความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2566 การอบรมในหัวข้อสื่อสาร สื่อภาษา พัฒนาความเป็นครู โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำเนียง ฟ้ากระจ่าง และการอบรมในหัวข้อ PM 2.5 เป็นแค่ฝุ่นละอองจริงหรือ? เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM 2.5 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน ให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา พร้อมให้โอวาท รวมถึง จัดกิจกรรมรับพี่กลับบ้าน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมร้องเพลงและมอบดอกไม้ที่ระลึกให้กับพี่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษากิจกรรม “ครูอาสาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษา กิจกรรม “ครูอาสาพัฒนา ชุมชน” (วันที่สอง) ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมแสดงละครเงา มอบสื่อการสอน  และซ่อมแซมทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษากิจกรรม “ครูอาสาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษา กิจกรรม “ครูอาสาพัฒนา ชุมชน” (วันแรก) ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก โดยมี อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ การซ่อมแซมเครื่องเล่น ทำความสะอาดห้องประชุม พร้อมกับติดผ้าม่าน ทำความสะอาดห้องน้ำ การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.    

Loading

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 Do ขั้นตอนที่ 3 See และขั้นตอนที่ 4 Reflect

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Plan 2) Do 3) See และ 4) Reflect โดยดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแล้วในห้องเรียนจริง (ขั้นตอนที่ 2 Do) มีการสังเกตและบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน (ขั้นตอนที่ 3 See) และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (ขั้นตอนที่ 4 Reflect) สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3 โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรการประถมศึกษา ศูนย์การศึกษา นครนายก ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมตามกระบวนการ PLC เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของบทเรียน จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง …

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 Do ขั้นตอนที่ 3 See และขั้นตอนที่ 4 Reflect Read More »

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 6 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 6 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำกิจกรรม “ตะกร้าปันสุข” ในการช่วยกันเก็บผักบุ้งที่โตแล้ว มาทำความสะอาด มัดเป็นกำ แล้วนำไปใส่ตะกร้าเพื่อแบ่งปันให้นักศึกษาในหอพักที่สนใจนำไปประกอบอาหาร จากนั้นดูแลผักในแปลงผัก ด้วยการรดน้ำส้มควันไม้เพื่อป้องกันแมลง และถอนวัชพืช ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ หอพักนักศึกษา    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 6 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 6 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำค้างสำหรับต้นถั่วลันเตาที่กำลังโต จากนั้นดูแลผักในแปลงผัก ด้วยการรดน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ถอนวัชพืช  และทำความสะอาดบริเวณเก็บอุปกรณ์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 – 17:30 น. ณ หอพักนักศึกษา      

Loading

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก จัดกิจกรรมวางแผนการสอน นำเสนอแผนการสอน และปรับปรุงแผนการสอน สำหรับกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก จัดกิจกรรมวางแผนการสอน นำเสนอแผนการสอน และปรับปรุงแผนการสอน (ขั้นตอนที่ 1 Plan) สำหรับกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Plan 2) Do 3) See และ 4) Reflect สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3 โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรการประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานครนายก ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมตามกระบวนการ PLC เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของบทเรียน จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง อักษร 3 หมู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เรื่อง Telling …

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก จัดกิจกรรมวางแผนการสอน นำเสนอแผนการสอน และปรับปรุงแผนการสอน สำหรับกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3 Read More »

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการบริการวิชาการในพื้นที่ และชุมชนจังหวัดนครนายก ร่วมกับโครงการสวนเกษตรมหาสนุก และโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการบริการวิชาการในพื้นที่ และชุมชน จังหวัดนครนายก กิจกรรมที่ 3 ห้องเรียนสร้างสรรค์ สารพันอาหารเพื่อน้อง ร่วมกับ โครงการสวนเกษตรมหาสนุก และ โครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู “กิจกรรมที่ 2 การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่สังคม” โดย มีนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนขว้าง จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “สุขภาวะดี ชีวีมีสุข : ฐานแอโรบิค (Aerobic)”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “สุขภาวะดี ชีวีมีสุข : ฐานแอโรบิค (Aerobic)” เป็นการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน โดยเน้นความสำคัญไปที่การหายใจเข้าออก เพื่อให้หัวใจและหลอดเลือดเกิดการสูบฉีด สามารถส่งต่อออกซิเจนไปใช้เป็นพลังงานตลอดการออกกำลังกาย ช่วยพัฒนาสมรรถภาพของหลอดเลือดหัวใจ และเผาผลาญแคลอรี่จำนวนมาก ช่วยลดน้ำหนัก โดยมีบุคลลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก      

Loading