มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของครู”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม ในหัวข้อ “การพัฒนา บุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของครู” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 48 คน โดยมี นางชัชรี สุนทราภัย เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับการเป็นครูยุคใหม่ ในวันที่ 11 กรกฎาคม  2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดประชุมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย นางสาวฉัตรทราวดี บุญถนอม พร้อมคณะคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 7 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ microsoft team    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษา บุคลากรทุกฝ่ายร่วมประชุมบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1 บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารกับการจัดการความเครียด”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1 บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารกับการจัดการความเครียด” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนางสาวกาญจนา ผิวงาม เจ้าหน้าที่จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก รับการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เข้าร่วมการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2567 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก นำโดยนางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ microsoft team ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม online 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พานักศึกษาชมนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย Science Show

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้เข้าร่วมชมนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย Science Show ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ โรงเรียนสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ฃ      

Loading

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมออกบูธ งานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 3

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมออกบูธ “การปลูกเมล่อนในโรงเรือน”ในงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 3 โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการ เกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ วัดไผ่งาม ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ มสด. “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับศูนย์การศึกษา นครนายก”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2567 ในหัวข้อ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับศูนย์การศึกษา นครนายก” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 อีกทั้งมีการแนะนำ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของศูนย์ฯ ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมหัวข้อ“English Discoveries”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2567 ในหัวข้อ “English Discoveries” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมหัวข้อ“บุคลิกภาพความเป็นนักศึกษา ม.สวนดุสิต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2567 ในหัวข้อ “บุคลิกภาพความเป็นนักศึกษา ม.สวนดุสิต” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล ประธานประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading