มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1 สื่อสาร สื่อภาษา พัฒนาความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1 สื่อสาร สื่อภาษา พัฒนาความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2566 การอบรมในหัวข้อสื่อสาร สื่อภาษา พัฒนาความเป็นครู โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำเนียง ฟ้ากระจ่าง และการอบรมในหัวข้อ PM 2.5 เป็นแค่ฝุ่นละอองจริงหรือ? เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM 2.5 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน ให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย คณาจารย์ประจำหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย จัดการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายชิตเวทย์ จันทศร อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา 2/2566 และให้ข้อเสนอแนะ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง online 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยคณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษา บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา พร้อมให้โอวาท รวมถึง จัดกิจกรรมรับพี่กลับบ้าน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมร้องเพลงและมอบดอกไม้ที่ระลึกให้กับพี่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลวงปู่ชัยมงคล ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลวงปู่ชัยมงคล ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ร่วมพิธี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก    

Loading

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมออกบูธ งานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 2

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมออกบูธ ในงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 2 โดยเป็นงานที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัดปราจีนบุรี        

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษากิจกรรม “ครูอาสาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษา กิจกรรม “ครูอาสาพัฒนา ชุมชน” (วันที่สอง) ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมแสดงละครเงา มอบสื่อการสอน  และซ่อมแซมทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษากิจกรรม “ครูอาสาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษา กิจกรรม “ครูอาสาพัฒนา ชุมชน” (วันแรก) ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก โดยมี อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ การซ่อมแซมเครื่องเล่น ทำความสะอาดห้องประชุม พร้อมกับติดผ้าม่าน ทำความสะอาดห้องน้ำ การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก แนะแนวการศึกษานักเรียนโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดยอาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา แนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก โดยในกิจกรรมมีการแนะนำข้อมูลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อมูลของหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ สร้างความสุข สนุกสนาน ตลอดจนจบกิจกรรมการแนะแนว    

Loading

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก เข้าร่วมการแข่งขัน SDU Barista Contest 2024

นางสาวสุภัทรตรา กองนาค นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก เป็นตัวแทนร้านกาแฟ sdu co-working space @nyk เข้าร่วมการแข่งขัน SDU Barista Contest 2024  โดยได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขันและเงินรางวัลชมเชย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ  Poll Cafe’ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

Loading