มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บริการสังคม

“โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ และคณะทีมงาน ร่วมกับชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดการประชุมหารือเพื่อต่อยอดและสำรวจความต้องการกับผู้นำชุมชน “โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)” เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยว ขยะและสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษสำหรับสามเณรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา …

“โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนครนายก

โรงพยาบาลนครนายก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดงาน “บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และคณะตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยเริ่มรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรจัดให้บริการการใช้สระว่ายน้ำสำหรับดำเนินกิจกรรมวารีบำบัดแก่เด็กพิเศษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมมือกับ      ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร จัดให้บริการการใช้สระว่ายน้ำสำหรับดำเนินกิจกรรมวารีบำบัดแก่เด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ครูโรงเรียนเอกชนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน เพื่อส่งเสริมครูโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้และศักยภาพครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการ “การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์ประพิมใจ เปี่ยมคุ้ม อาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 จัดโครงการ “การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เด็กปฐมวัยมีสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่ให้ความเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมนันทนาการและมอบสื่อ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดหุบเมย จังหวัดนครนายก  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับชุมชนไทยเวียงร่วมกับผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้านตัวแทนโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับ ดร.สุมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ ในการประชุมหารือการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับชุมชนไทยเวียงร่วมกับผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้านตัวแทนโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่/ศึกษาความต้องการของชุมชน ในโครงการบริการวิชาการชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชุมชนไทยเวียง จังหวัดนครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและร่วมทำกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้พิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและร่วมทำกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้พิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นศูนย์ในการช่วยเหลือ/ฟื้นฟู/เตรียมความพร้อมให้กับผู้พิการตลอดจนเป็นแหล่งให้บริการทางการศึกษาเพื่อคนพิการในจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก  

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×