มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บริการสังคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษากิจกรรม “ครูอาสาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษา กิจกรรม “ครูอาสาพัฒนา ชุมชน” (วันที่สอง) ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมแสดงละครเงา มอบสื่อการสอน  และซ่อมแซมทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาเข้าจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีนาวา จังหวัดนครนายก

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รายวิชา 1073320 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนปฐมวัย เข้าจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีนาวา จังหวัดนครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าศึกษาสังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดยอาจารย์ ดร. ดนยา อินจำปา และอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บูรณาการรายวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาสังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาเข้าศึกษา สังเกต เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดยอาจารย์‪ดนยา อินจำปา‬ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาพิเศษ พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าศึกษา สังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในรายวิชาการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก      

Loading

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย: การพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พื้นที่จังหวัดนครนายก

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้แผนงานวิจัย: การพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายภาควิชาการในจังหวัดนครนายก ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการ ครูอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน แบ่งปันความสุข โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) จังหวัดนครนายก

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก และตัวแทนจากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ร่วมเปิดงานกิจกรรม ครูอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน แบ่งปันความสุข และมอบสื่อการสอน ของที่ระลึก และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) จังหวัดนครนายก โดยมี อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาจากกรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี ลำปาง และนครนายก ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน จัดฐานกิจกรรมคณิตศาสตร์และนิทาน และซ่อมแซม ทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่นให้แก่โรงเรียน    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการ ครูอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน แบ่งปัน ความสุข ณ โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) จังหวัดนครนายก

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการ ครูอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมแต้มสี เติมฝัน แบ่งปัน ความสุข ณ โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) อ.บ้านนา จ.นครนายกโดยมี อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ การซ่อมแซม ทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่น การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนสู่บริบทการวิจัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก (ครั้งที่ 2)

ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนสู่บริบทการวิจัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีนาวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากพลี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้จากการเรียนวิชาบูรณาการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำกิจกรรมให้กับนักศึกษา    

Loading

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมี นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร จังหวัดนครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมจิตอาสา “ล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี ทำดีเพื่อสัตว์ป่า”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา“ล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี ทำดีเพื่อสัตว์ป่า” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากทั้งกรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี ลำปาง และนครนายก เข้าร่วมในงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เช่น ทำความสะอาดกรงเสือและกรงหมี การประกอบอาหารให้สัตว์ป่า ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก    

Loading