มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการ รมป.2 ศ.นครนายก

ศูนย์นครนายกจัดอบรมเสริมประสบการณ์ การทำวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษาโครงการความร่วมมือ รมป.

ศูนย์นครนายกจัดอบรมเสริมประสบการณ์ การทำวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษาโครงการความร่วมมือ รมป. และเปิดคลีนิคแนะนำและออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง มาเป็นวิทยาการบรรยายและให้กับแนะนำกับนักศึกษาพร้อมอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง    

Loading

นักศึกษาโครงการ รมป. จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(รมป.2) จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยภายในงานมีกิจกรรมรำวงย้อนยุค รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ ตลอดจนเป็นการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน ในวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 11.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

Loading

นักศึกษาโครงการ รมป.2 เข้าร่วม “การพัฒนาความเป็นวิชาชีพครู : กิจกรรมการพัฒนาความเป็นส่วนดุสิต”

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในภาคเรียนที่ 2/2561 ศูนย์นครนายก และศูนย์สุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจัดโครงการ “การพัฒนาความเป็นวิชาชีพครู : กิจกรรมการพัฒนาความเป็นส่วนดุสิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ถึงพร้อมซึ่งความเป็นสวนดุสิต พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้การเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นสวนดุสิต ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

Loading

นักศึกษาโครงการ รมป.2 ศูนย์ฯนครนายก จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนำเสนอสื่อการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนำเสนอสื่อการสอนแสดงถึงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ให้เกียรติมาเปิดงานในครั้งนี้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก      

Loading

ศูนย์นครนายก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสู่การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กแก่นักศึกษาโครงการ รมป.2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสู่การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กแก่นักศึกษาโครงการ รมป.2 โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง ของพ่อในบ้านเรา ชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร เช่น พระราชพิธีในวันเกษตร ตามรอยพ่อภูมิพลังแผ่นดิน หลักการทรงงาน น้ำคือชีวิต เป็นต้น ชมมหกรรม “ในหลวงรักเรา สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปริธาน” และในช่วงบ่าย ชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00-15.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  

Loading

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โครงการรมป. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

วันที่ 3 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตร กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยที่ดีงามไว้ ณ ห้อง เฟื่องฟ้า 651 ศูนย์ฯนครนายก     [ngg_images source=”galleries” container_ids=”177″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”4″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Loading

มสด.นครนายก จ้ดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย

นักศึกษาโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครอง(รมป.2)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ้ดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2/59 เป็นโครงการจัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ โดยนำเสนอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเชิงปฏิบัติการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา ภายใต้การดูแลของ ผศ.สุทัศน์ จันบัวลา อ.นิศารัตน์ อิระมโนรส อ.สาคร วุฒิศักดิ์ชัยกุล อ.ชนม์ธิดา ยาแก้ว อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม และ อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่่ 14 พฤษภาคม 2560 08.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนา่ยก

Loading

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก พร้อมทั้งนักศึกษาโครงการ รมป. ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว

วันที่ 22 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (รมป.) ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดี งดงามและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ่งกันและกัน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

Loading

โครงการ รมป.2 มสด.นครนายก จัดอบรม Smart Classroom ให้บุคลากรและนักศึกษา

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.2) จัดอบรมการใช้นวัตกรรมการศึกษา ห้องเรียน Smart Classroom ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย   

Loading

มสด นครนายก และนักศึกษาโครงการ รมป.2 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป. 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเฟื่องฟ้าขจร

Loading