มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กิจกรรมทางวิชาการและการวิจัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1 สื่อสาร สื่อภาษา พัฒนาความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1 สื่อสาร สื่อภาษา พัฒนาความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2566 การอบรมในหัวข้อสื่อสาร สื่อภาษา พัฒนาความเป็นครู โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำเนียง ฟ้ากระจ่าง และการอบรมในหัวข้อ PM 2.5 เป็นแค่ฝุ่นละอองจริงหรือ? เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM 2.5 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน ให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมออกบูธ งานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 2

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมออกบูธ ในงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 2 โดยเป็นงานที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัดปราจีนบุรี        

Loading

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 Do ขั้นตอนที่ 3 See และขั้นตอนที่ 4 Reflect

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Plan 2) Do 3) See และ 4) Reflect โดยดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแล้วในห้องเรียนจริง (ขั้นตอนที่ 2 Do) มีการสังเกตและบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน (ขั้นตอนที่ 3 See) และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (ขั้นตอนที่ 4 Reflect) สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3 โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรการประถมศึกษา ศูนย์การศึกษา นครนายก ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมตามกระบวนการ PLC เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของบทเรียน จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง …

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 Do ขั้นตอนที่ 3 See และขั้นตอนที่ 4 Reflect Read More »

Loading

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก จัดกิจกรรมวางแผนการสอน นำเสนอแผนการสอน และปรับปรุงแผนการสอน สำหรับกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก จัดกิจกรรมวางแผนการสอน นำเสนอแผนการสอน และปรับปรุงแผนการสอน (ขั้นตอนที่ 1 Plan) สำหรับกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Plan 2) Do 3) See และ 4) Reflect สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3 โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรการประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานครนายก ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมตามกระบวนการ PLC เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของบทเรียน จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง อักษร 3 หมู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เรื่อง Telling …

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก จัดกิจกรรมวางแผนการสอน นำเสนอแผนการสอน และปรับปรุงแผนการสอน สำหรับกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3 Read More »

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการบริการวิชาการในพื้นที่ และชุมชนจังหวัดนครนายก ร่วมกับโครงการสวนเกษตรมหาสนุก และโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการบริการวิชาการในพื้นที่ และชุมชน จังหวัดนครนายก กิจกรรมที่ 3 ห้องเรียนสร้างสรรค์ สารพันอาหารเพื่อน้อง ร่วมกับ โครงการสวนเกษตรมหาสนุก และ โครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู “กิจกรรมที่ 2 การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่สังคม” โดย มีนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนขว้าง จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมห้องเรียนสร้างสรรค์ สารพันอาหารเพื่อน้อง ให้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข่อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตูม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไทร

ในวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 15 คน ในรายวิชา โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย และ รายวิชาคหกรรมศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย จัดกิจกรรม ห้องเรียนสร้างสรรค์ สารพันอาหารเพื่อน้อง ให้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข่อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตูม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไทร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข่อย จังหวัดนครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการอบรม โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษา นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คณะคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมการอบรมโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษา นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเรื่องความสำคัญด้านการจัดการของเสีย มลภาวะทางอากาศและผลกระทบ ระบบการจัดการขยะของมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานครนายก มลภาวะทางอากาศในชีวิตประจำวัน และการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายใน/ภายนอกอาคารด้วยตนเองอย่างง่าย ในวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 6 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา ร่วมกับ โครงการสวนเกษตรมหาสนุก(Agricultural FUN FARM)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 6 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา ร่วมกับ โครงการสวนเกษตรมหาสนุก(Agricultural FUN FARM) โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทัศนศึกษาและเรียนรู้ ดังนี้ 1) นักสำรวจ : สวนผลไม้ และ โรงสีข้าว 2) นักปรุง : เรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก และชมแปลงผัก และ 3) นักปลูก : ปลูกผักปลอดสารพิษ ในวันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาเข้าจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีนาวา จังหวัดนครนายก

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รายวิชา 1073320 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนปฐมวัย เข้าจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีนาวา จังหวัดนครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัดกิจรรม“โครงการบูรณาการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนรู้ บนฐานเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชน”

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจรรม“โครงการบูรณาการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนรู้บนฐานเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชน” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะหวาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแขวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวันครู 2504 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรหมเพชร จังหวัดนครนายก      

Loading