มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กิจกรรมทางวิชาการและการวิจัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1 บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารกับการจัดการความเครียด”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1 บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารกับการจัดการความเครียด” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนางสาวกาญจนา ผิวงาม เจ้าหน้าที่จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พานักศึกษาชมนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย Science Show

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้เข้าร่วมชมนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย Science Show ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ โรงเรียนสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ฃ      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมหัวข้อ“English Discoveries”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2567 ในหัวข้อ “English Discoveries” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมหัวข้อ“บุคลิกภาพความเป็นนักศึกษา ม.สวนดุสิต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2567 ในหัวข้อ “บุคลิกภาพความเป็นนักศึกษา ม.สวนดุสิต” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล ประธานประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 : กิจกรรมที่ 5 รู้ตน รู้คิด เรียนรู้ชีวิตนักศึกษาครู ด้วยวิถีประณีตตามแบบอย่างความเป็นสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 : กิจกรรมที่ 5 รู้ตน รู้คิด เรียนรู้ชีวิตนักศึกษาครู ด้วยวิถีประณีตตามแบบอย่างความเป็นสวนดุสิต ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล อัศวมาศ เป็นวิทยากร ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวปฏิบัติด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม: การจัดการขยะและความปลอดภัย: ระบบประกอบอาคาร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษา นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวปฏิบัติด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม: การจัดการขยะและความปลอดภัย: ระบบประกอบอาคาร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษา นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยมีการบรรยายแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม: การจัดการขยะ และความปลอดภัย: ระบบประกอบอาคาร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดย ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาววนิดา คงคาโชติ หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคารและสถานที่ นายสุภัส มังสาทอง วิศวกรกองอาคารและสถานที่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อการอบรมภาคปฏิบัติ : ในพื้นที่ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้แก่ ฝึกการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บขยะตามหลักงานอนามัยและสุขาภิบาล และการฝึกปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมสัมมนา การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาในจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาในจังหวัดนครนายก โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาการเข้าร่วม โดยมีการบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนา ดังนี้ 1. เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาในจังหวัดนครนายก โดยนายสิทธิพร ผมงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2. เรื่องกระบวนการพัฒนางานวิจัยเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาในจังหวัดนครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสตร์ นิมิตพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก 3. เรื่องการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาในจังหวัดนครนายก โดยนางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาในจังหวัดนครนายก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องกนกวรรณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก พานักศึกษาร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 SDU Learning Innovation Suan Dusit Lamapang Conference 2024

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 13 คน (3 ทีมนำเสนองานวิจัย) ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 SDU Learning Innovation Suan Dusit Lamapang Conference 2024 โดยได้รับรางวัล การนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ระดับดีมาก( very good) ประเภทของบทความด้านการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Learning Community as Lesson Study : พลังขับเคลื่อนการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษา ให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Learning Community as Lesson Study : พลังขับเคลื่อนการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี และบุคลากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารคณะ หลักสูตร ค.บ. และทรัพยากรสนับสนุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ หลักสูตร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน พร้อมพาชมสถานที่โดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading