มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กิจกรรมทางวิชาการและการวิจัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สโมสรไลออนส์นครนายก จัดการแข่งขัน “เล่านิทานภาษาอังกฤษและการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ปี 2564”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ สโมสรไลออนส์นครนายก จัดการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษและการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ปี 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการเปิดแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษและการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ปี 2564 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายได้ให้ความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์นครนายก จัดขึ้น โดยมี ไลออนส์สุมาลี นาคสุข นายกสโมสรไลออส์นครนายก …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สโมสรไลออนส์นครนายก จัดการแข่งขัน “เล่านิทานภาษาอังกฤษและการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ปี 2564” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการอบรมในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเบื้องต้น” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่สายสนับสนุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯและ Mr.Hubert Will Ruch อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จัดการอบรมในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเบื้องต้น” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่สายสนับสนุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการอบรมในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเบื้องต้น” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่สายสนับสนุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมการอบรมในการจัดโครงการ “การนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำคณะเข้าร่วมการอบรมในการจัดโครงการ “การนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม โดยเป็นงานบริการวิชาการร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงาบประมาณ เพื่อภูมิภาคและจังหวัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงาน “วิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประประเทศ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดงาน “วิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประประเทศ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ ในการร่วมกันวิภาคกลุ่มทดลองในการใช้โปรแกรม เพื่อทดสอบหลักสูตรการอบรม และรับมอบใบประกาศนียบัตร ในการจบหลักสูตร โดยมีบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม coffee …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงาน “วิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประประเทศ” Read More »

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดคลาสติว+ตะลุยข้อสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยอาจารย์รวี ศิริปริชยากร อาจารย์หลักสูตรฯ จัดคลาสติว+ตะลุยข้อสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาโดยมีทั้งรูปแบบ Online และ รูปแบบ Onsite เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการเตรียมตัวเพื่อทวนความรู้ก่อนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  ก่อนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น ห้องเรียน 535 อาคารเรียน …

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดคลาสติว+ตะลุยข้อสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการประดิษฐ์สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการประดิษฐ์สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก โดยภายในงานมีการแสดงผลงานการสื่อออกแบบประดิษฐ์ที่มีความหลากหลายให้ผู้เล่นได้เลือก นอกจากนี้ยังช่วยในการส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เล่นอีกมากมาย เช่น การขยับร่างกายจากการเล่นสื่อช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ การพัฒนาทางด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์และการส่งเสริมทักษะในกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเรียน …

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการประดิษฐ์สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุมใน “โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง” โดยสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมใน “โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง” ซึ่งจัดตั้งโดยสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มอบความรู้เกี่ยวสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ. 2563 -2567” และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกภาคส่วนอีกด้วย ทั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุมใน “โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง” โดยสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯนครนายก ร่วมนำเสนอ “บทเรียนการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปี 2562 : ภาคกลาง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมนำเสนอ “บทเรียนการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปี 2562 : ภาคกลาง” ซึ่งเป็นการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับผลการประเมินของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับต้องปรับปรุงแก้ไข โดยมีปัจจัยในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามมาตรฐานการเรียน ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชน คุณภาพและแรงจูงใจในการสอน สภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการมีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามผลพัฒนาการผู้เรียนของผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 19 -20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯนครนายก ร่วมนำเสนอ “บทเรียนการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปี 2562 : ภาคกลาง” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จังหวัดนครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย” ตามโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนาวา ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ลงพื้นที่แจกเอกสารและแนะนำผู้ปกครองในการชี้แจงและส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่แจกเอกสารและแนะนำผู้ปกครองในการชี้แจงและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×