มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Uncategorized

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก และ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการจังหวัดนครนายก (สุพรรณิการ์เกมส์)”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เข้าร่วมกิจกรรม”การแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ จังหวัดนครนายก (สุพรรณิการ์เกมส์)” โดยได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มนักกีฬาองค์กรทางการศึกษา ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00 น. ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก      

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีกับนักเรียนหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program) รุ่นที่ 1

การศึกษานอกสถานที่มหาวิทยาลัยนครนายกจัดพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาหลักสูตรเตรียมอาจารย์ (หลักสูตร Pre-Teacher Program) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 การศึกษานอกสถานที่ 2563 ก่อนเวลา 09.00 น. อาคารสำนักงานศูนย์ส่งเสริมสมรรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก      

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดงาน “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก”

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดงานมหกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครนายก “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก” โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และท่านได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับหัวข้อ “จังหวัดนครนายกกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” รวมทั้งในงานได้จัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “พอถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ …

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดงาน “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก” Read More »

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม Communication History เล่น Cahoot เรื่อง Communication กิจกรรม short conversation และกิจกรรม dancing

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กิจกรรม ประกาศผล pre-test TOEIC กิจกรรม Communication History เล่น Cahoot เรื่อง Communication กิจกรรม short conversation กิจกรรม dancing และให้นักศึกษา Compliment คำชมเพื่อนในห้อง …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม Communication History เล่น Cahoot เรื่อง Communication กิจกรรม short conversation และกิจกรรม dancing Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมหอพัก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ให้นักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการทำความสะอาดบริเวณหอพักนักศึกษาเพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยร่วมกัน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งบุคลากร ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำปี 2561      

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×