มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Uncategorized

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดประชุมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมคณะคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษา บุคลากรทุกฝ่ายร่วมประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานต่างๆ ในการลงพื้นที่ศูนย์การศึกษา นครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา นครนายก, ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและคณะ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานด้าน Green & Clean University, บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าตรวจสอบระบบการจัดการเรียนการสอน, บุคลากรกองอาคารและสถานที่เข้าตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับบริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด และดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และศูนย์การศึกษา นครนายก จัดอบรมหลักสูตร ศาสตร์คหกรรม (ศิลปะประดิษฐ์ : งานกระดาษ และงานตกแต่ง)

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และศูนย์การศึกษา นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ศาสตร์คหกรรม (ศิลปะประดิษฐ์ : งานกระดาษ และงานตกแต่ง) โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก กล่าวเปิดการอบรม โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก แนะแนวการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดยอาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา แนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยในกิจกรรมมีการแนะนำข้อมูลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อมูลของหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ สร้างความสุข สนุกสนาน ตลอดจนจบกิจกรรมการแนะแนว    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น”

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชาคหกรรมศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม “เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น” โดยได้รับเกียรติจาก ครูฉวีวรรณ ปิยะจิตติ (ข้าราชการบำนาญ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และสอนเทคนิคการเย็บผ้าแบบต่างๆ และฝึกปฏิบัติเย็บลวดลายบนผ้ากันเปื้อน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC : เรียน TOEIC อย่างไรให้สนุกและประสบความสำเร็จ (ครั้งที่ 3)

ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัด “โครงการการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC : เรียน TOEIC อย่างไรให้สนุกและประสบความสำเร็จ ของศูนย์การศึกษา นครนายก ครั้งที่ 3 ขั้นตอนการสอน TOEIC ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง (ตารางเรียน/เวลา/การทำ pretest-posttest)” โดยมี อาจารย์เสาวธาร สมานิตย์ ประธานสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง Mr. Hubert Ruch อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษา นครนายก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรม ในรูปแบบ ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams   …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC : เรียน TOEIC อย่างไรให้สนุกและประสบความสำเร็จ (ครั้งที่ 3) Read More »

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก แนะแนวการศึกษานักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดยอาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา แนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยในกิจกรรมมีการแนะนำข้อมูลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อมูลของหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ สร้างความสุข สนุกสนาน ตลอดจนจบกิจกรรมการแนะแนว    

Loading

ศูนย์ ฯ นครนายก เข้าร่วมจัดประชุม “กำกับติดตามการดำเนินงานศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตรังและนครนายก”

“กำกับติดตามการดำเนินงานศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตรังและนครนายก” ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ อาจารย์และคณะ ร่วมจัดประชุม “กำกับติดตามการดำเนินงานศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตรังและนครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดีเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก และ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการจังหวัดนครนายก (สุพรรณิการ์เกมส์)”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เข้าร่วมกิจกรรม”การแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ จังหวัดนครนายก (สุพรรณิการ์เกมส์)” โดยได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มนักกีฬาองค์กรทางการศึกษา ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00 น. ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก      

Loading