strategyเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในเรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก” เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก