rice millเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 56 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรมพาตัวแทนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงสีข้าวสวนดุสิต ที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยกิจกรรมมีทั้งดูวิดีโอประวัติความเป็นมาของโรงสี เยี่ยมชมโรงสีและกระบวนการผลิต และการทดสอบข้าวในห้องแล็บ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและกันเอง