popupเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรม “การจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบ Pop Up ” โดยนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 โดยมี น.ส. สาคร วุฒิศักดิ์ชัยกุล อาจารย์จากโรงเรียนวัดกุฎิเตี้ย มาเป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน