concludingสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดขึ้น โดยมีอาจารย์มุทิตา ทาคำแสน ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 17 คน ร่วมแสดงผลงาน สื่อการสอน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเป็นครูมืออาชีพต่อไป ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วันที่ 4 ตุลาคม 2556