visitเมื่อวันอังคารที่11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00-16.30 น. อธิการบดี รองอธิการบดีและคณะผู้บริหาร พบตัวแทนนักศึกษา ร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานครนายก จากนั้น ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารบรรยายถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การขับเคลื่อนด้านการวิจัยระหว่างศูนย์ฯกับสถาบันวิจัย การจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน การบริหารงานบุคคล และ ความเชื่อมโยงการสื่อสารองค์กรกับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง