มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

เข้าค่ายลูกเสือ

scoutเมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนครนายก จำนวน 23 คน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C ) ณ.ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ้งอยู่ในหลักสูตร วิชา4081401 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื่องต้นโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3 ศูนย์ฯ คือ นครนายก ลำปาง และในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมทั้งหมด 178 คน. เข้าร่วม โครงการ

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *