มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร

visitor
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่5 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2557 โดยจัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร ในพระราชุปถัมภ์ ของพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ อาคาร 100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ณ ศาลาวงกลม, สักการะเจ้าพ่อขุนด่าน ณ ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน จปร. และสักการะศาลหลักเมืองนครนายก พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา รร.จปร. ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้บริบทของเมืองนครนายก อีกทั้งให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ตรงในการใช้แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเพื่อประโยชน์ในวิชาชีพครูต่อไป ภาพกิจกรรม วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *