prepare1_57เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ.ห้องประชุม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีผู้ประสานงานวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนองให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้