plan58มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก