มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา 2557 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และรายวิชาศิลปะสำหรับครูปฐมวัย  โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพการผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *