ff7.jpg

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก เป็นสถาบันการศึกษาที่ผ่านการประเมินการศึกษานอกสถานที่ตั้งแห่งแรกของประเทศไทย